MISSIE EN VISIE

Visie

Stop Straatintimidatie begon als een burgerinitiatief om straatintimidatie strafbaar te stellen. Sinds mei 2016 is zij een stichting. De visie van Stop Straatintimidatie is in die tijd onveranderd gebleven: een samenleving waarbinnen iedereen in Nederland gelijke toegang heeft tot de publieke ruimte, en zich daarin met een veilig gevoel kan bewegen zonder belemmering of hinder van derden.

Missie

Stichting Stop Straatintimidatie heeft als missie het uitbannen van straatintimidatie in Nederland. Zij doet dit door middel van de volgende activiteiten:

  • een maatschappelijke discussie op gang brengen over straatintimidatie door middel van media optredens en gerichte acties en campagnes
  • politiek draagvlak voor het strafbaar stellen van straatintimidatie bewerkstelligen door middel van actieve lobby
  • voorlichting over straatintimidatie door het organiseren van lezingen en optredens in lokale en nationale media
  • een platform bieden voor slachtoffers om hun ervaring te delen en de ernst van straatintimidatie in kaart te brengen

Bestaansrecht

De stichting ontleent haar bestaansrecht aan artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Het artikel is een uitwerking van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Vrouwen worden regelmatig geconfronteerd met denigrerende, dreigende en/of seksueel agressieve opmerkingen en uitingen, puur op basis van hun geslacht. Onderzoek toont ook aan dat vrouwen die regelmatig straatintimidatie ervaren daar op de lange termijn negatieve psychosociale gevolgen van ondervinden. Om deze redenen hebben de Verenigde Naties in 2013 straatintimidatie erkend als een mensenrechtenschending.

Stichting Stop Straatintimidatie

De kern van Stichting Stop Straatintimidatie bestaat uit een bestuur en een comité van aanbeveling. Alle leden werken onbezoldigd. Daarnaast zijn wij enorm gesteund door een groep vrijwilligers die hun tijd of geld doneren!

Voor de leden van het bestuur en comité van aanbeveling van Stichting Stop Straatintimidatie klikt u hier. Ons jaarverslag is hier te vinden.

Sinds kort worden wij ook financieel gesteund door de stichting Mama Cash.
Mamacash - Stichting Stop Straatintimidatie