Met deze organisaties bundelen wij krachten om straatintimidatie uit te bannen.

De Verenigde Naties erkent straatintimidatie als een mensenrechtenschending sinds 2013. De VN begrijpt dat straatintimidatie een vorm van discriminatie is en kan leiden tot fysiek geweld. UN Women heeft een uitgebreid programma om verbaal en fysiek geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte tegen te gaan. Stop Straatintimidatie bewerkstelligde ook contacten tussen UN Women en gemeente Amsterdam voor samenwerkingsverbanden.

Stichting Stop Street Harassment is de Amerikaanse tegenhanger van de Nederlandse Stop Straatintimidatie. Wij wisselen regelmatig kennis en ervaring uit, en leggen waar gewenst contacten tussen organisaties in ons netwerk.

Mama Cash is een bijzondere organisatie. Deze stichting werd opgericht aan een keukentafel in Amsterdam in 1983. Sinds de oprichting door vijf feministische activisten zijn ze uitgegroeid tot een internationaal fonds dat vrouwen-, meiden- en transgendergroepen over de gehele wereld steunt, waaronder onze stichting.

Kompass is de belangenbehartiger voor burgerrechten, sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen binnen Nederland. Een natuurlijke medestander voor stichting Stop Straatintimidatie dus.

Het project Women Friendly City is om te tonen dat de bewoners van deze stad zich volledig inzetten om deze samenleving vrouwvriendelijker te maken. Een natuurlijke bondgenoot van stichting Stop Straatintimidatie.

Feniks streeft naar verbetering van de positie van vrouwen op sociaal, economisch en maatschappelijk terrein. Trefwoorden hierbij zijn: gelijkwaardigheid, persoonlijke én maatschappelijke ontwikkeling van vrouwen en empowerment. Empowerment draait om het (her)ontdekken van jouw eigen kracht, als persoon én als groep.

Hang-Out 010 is een huiskamer van waaruit LHBT jongeren uit Rotterdam bij elkaar kunnen komen en hun projecten kunnen ontwikkelen. Ook de ouders van LHBT jongeren zijn hier welkom. Straatintimidatie overkomt LHBTQ leden ook. Het komt tevens voort uit dezelfde nauwe en achterlijke opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Stichting Stop Straatintimidatie wisselt daarom kennis en ervaring uit met Hangout 010 via overleggen en het geven van presentaties.

In samenwerking met gemeenteraadsleden van verschillende partijen en andere organisaties in de stad, bewerkstelligden wij in 2016 een plan van aanpak voor straatintimidatie in de hoofdstad. Deze bestaat uit monitoring, voorlichting op scholen, een stedelijke campagne, en een boete op het gedrag. Ook zitten wij, samen met andere partijen, in een klankbordgroep om de gemeente te adviseren op het gebied van straatintimidatie.

In samenwerking met Stop Straatintimidatie, organiseerde gemeente Rotterdam in februari 2017 het eerste nationale Stop Straatintimidatie Congres in Nederland. Ook voerde de Erasmus Universiteit een uitgebreid onderzoek uit naar straatintimidatie in de havenstad. Wethouder Eerdmans werkt momenteel aan een raadsvoorstel voor een stedelijke aanpak van straatintimidatie, waarin advies van o.a. Stop Straatintimidatie meeneemt.

Den Haag wil straatintimidatie aanpakken, wij gingen hier met gemeenteraadsleden van verschillende partijen mee in gesprek. Den Haag is voornemens de Amsterdamse aanpak grotendeels over te nemen.

Tilburg wil graag straatintimidatie aanpakken in 2018 door middel van opname in de APV, instellen van een meldpunt, en het geven van voorlichting. Wij adviseren Tilburg hierin.

België heeft in de afgelopen jaren al veel stappen tegen seksisme gezet. Brussel was de eerste stad ter wereld die een boete instelde op straatintimidatie. Later ging de anti-seksime wet in. Antwerpen heeft hier actief beleid op gemaakt en startte in 2016 een campagne tegen straatintimidatie. Hun website gaf tips over hoe wel/niet met elkaar om te gaan op straat. Zij namen hierbij onze flyer over.

Wij werkten samen met de Erasmus Universiteit in hun onderzoek naar straatintimidatie in de havenstad. Hieruit volgden verscheidene vervolgstudies van studenten in verschillende studierichtingen, waarin wij ook meewerken als adviseurs.

Wij werken samen met de UvA in verschillende werkopdrachten over straatintimidatie. Zo was Gaya een scriptiebegeleider voor een student Algemene Sociale Wetenschappen, en nam Jessica deel aan een jurypanel voor een reeks juridische opdrachten rondom strafbaarstelling.

Gaya fungeerde als stage adviseur voor een afstudeeroprdracht van studenten ​Levensloop Psychologie. De studenten deden onderzoek naar de meest effectieve vormgeving van een stedelijke bewustwordingscampagne rondom straatintimidatie.

© Stichting Stop Straatintimidatie 2016 - 2022

Voorbeeldbrief gemeente

[plaats, datum]

Geachte burgemeester [achternaam], 

Middels deze brief wil ik uw aandacht vragen voor een ontzettend belangrijk onderwerp dat direct te maken heeft met de bescherming van grondrechten, persoonlijke veiligheid en vrijheid en het voorkomen van discriminatie. Straatintimidatie is een probleem waar veel meisjes en vrouwen jaarlijks mee te maken krijgen. In deze brief licht ik u graag toe waarom lokaal onderzoek naar de omvang van het probleem en een programma gericht op onderwijs en preventie noodzakelijk zijn om dit probleem het hoofd te kunnen bieden.

Straatintimidatie vindt plaats in de openbare ruimte en houdt kort gezegd in dat meisjes en vrouwen worden gereduceerd tot een seksueel object en ook op die manier worden benaderd. Ook de LHBTI-gemeenschap wordt helaas geconfronteerd met dit intimiderende gedrag. Straatintimidatie is een probleem in [naam gemeente]. Ook voor mij is straatintimidatie helaas aan de orde van de dag is. Voor andere [naam gemeente] vrouwen die ik hierover spreek is dit een herkenbaar probleem. Dit alles zorgt ervoor dat meisjes, vrouwen en leden van de LHBTI-gemeenschap in de openbare ruimte (veel) minder vrijheid genieten dan mannen, en zelfs hun gedrag daarop gaan aanpassen. Dat kan zo niet langer.

Ik vraag u dringend om een onderzoek te starten naar straatintimidatie in [naam gemeente]. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Den Haag gingen u al voor.

Ik ga graag eens met u, en landelijke Stichting Stop Straatintimidatie, om de tafel om de realisatie van dit idee te bespreken. Stichting Stop Straatintimidatie zet zich al jaren in voor proactief beleid tegen straatintimidatie. Zij dringen aan op onderzoek, monitoring en voorlichting over straatintimidatie. Sommige daders moeten consequenties ervaren voordat zij hun gedrag aanpassen, vandaar dat zij tevens pleiten voor een boete op straatintimidatie. 
Op de website, www.straatintimidatie.nl, leest u alles over straatintimidatie en wat deze stichting daaraan wilt doen. Ook leest u daar meer over wat zij inmiddels al hebben bereikt in andere gemeenten en op landelijk niveau.

Ik verneem graag van u of u de mogelijkheid ziet om met ons in gesprek te gaan. 

Hoogachtend,
[jouw naam en achternaam]
Deze brief is opgesteld in samenwerking met Stichting Stop Straatintimidatie